Poznatky z osvětové kampaně Hranatý stůl - Sčítání lidu 21

28.02.2021

V rámci Osvětové kampaně Poznej s námi Sčítání 21 realizoval spolek Comunités, z. s. Hranatý stůl

Cílem této akce bylo zjištění reálných povinností a informací v rámci sčítání lidu, domů a bytů, které mohou mít návaznost na uvedení vlastní národnosti - zaměřili jsme se tak především na tolik diskutované téma etnicity.

Společně s námi diskutovali na toto téma zástupci Agentury pro sociální začleňování, zástupci Českého statistického úřadu a také organizací realizujících komunitní práci v romské menšině. Záměrem Hranatého stolu bylo zhodnocení přístupu státu k národnostním menšinám a debata nad etnicitou, kterou je možné uvádět při nadcházejícím sčítání lidu.

Povinnost sečíst se

Povinnost účastnit se sčítání lidu má každý občan ze zákona, na což navazuje zákonná povinnost Českého statistického úřadu po ukončení vyhodnocení dat, která ze sčítání získá, podklady od občanů (sčítací formuláře) zničit. Z toho vyplývá, že se nemusíme obávat úniku informací, čehož se značná část Romů stále obává. Stává se také, že zaměňují občanství za národnost. Zatímco občanství dokládáme mimo jiné občanským průkazem, o své národnosti má právo si každý rozhodnout sám. Národnost souvisí s etnickým původem, jazykem a kulturními tradicemi, a to, jakou národnost při sčítání uvedeme je zcela subjektivní záležitost.

Možné problémy při sčítání

V podstatě máme dvě možnosti, jak zákonnou povinnost "sečíst se" splnit - buď vyplněním elektronického formuláře nebo formuláře listinného. Elektronický formulář je dostupný také v romštině, což vidíme jako vstřícný krok vůči Romům. Listinný formulář je pouze v češtině, ovšem je možné využít cizojazyčnou příručku pro jeho vyplnění. O těchto skutečnostech podrobně informovala zúčastněná zástupkyně Českého statistického úřadu. Především pak zástupci romských organizací zdůraznili potřebu osvěty v sociálně vyloučených lokalitách a značnou náročnost vyplňování dotazníků. Problémy s vyplněním mohou mít také starší občané, kteří nemají přístup k internetu a informacím. Zástupci Agentury pro sociální začleňování toto doplnili také tím, že data získaná ze sčítání nemusejí věrohodně odrážet reálný stav, například co se týče osob bez přístřeší. Toto se tak stává zdrojem důležitých zlepšovacích podnětů pro sčítání lidu realizované v roce 2031.

Dopady informací zjištěných ze sčítání lidu

Uvedení své vlastní národnosti je při každém sčítání lidu velmi diskutovaným tématem. Jednoduše by se dalo říci, že lze rozdělit zákonná opatření týkající se národnostních menšin na ta, která mají návaznost na informace získané ze sčítání a na ta, která na něj návaznost nemají.

Zákonná opatření s návazností na informace získané ze sčítání lidu

Již ze samotné podstaty subjektivního pocitu a dobrovolného uvedení národnosti ve sčítacím formuláři by bylo značně nelogické následně dle uvedené národnosti občanům cokoli přikazovat. Dle platné legislativy má však veřejný sektor naopak povinnosti, jejichž splnění mohou zástupci národnostních menšin požadovat. To se týká zajišťování názvů obcí, jejich částí a veřejných institucí v obci kromě českého jazyka také jazykem národnostní menšiny, která dlouhodobě žije na území obce a počet jejích příslušníků přesáhne 10 % obyvatel obce ve dvou po sobě jdoucích sčítání lidu.

Zákonná opatření bez návaznosti na informace získané ze sčítání

Bez návaznosti na výsledky sčítání lidu mohou příslušníci národnostních menšin uplatnit povinnou výuku ve svém jazyce, pokud o to požádají a počet jejích příslušníků dosáhne alespoň počtu 8 osob v případě základní školy, v případě střední školy počtu 12 osob. Komunikace ve svém rodném jazyce mohou využít také účastníci občanského soudního řízení. Tyto možnosti ovšem umožňuje již platná legislativa a nemají tak návaznost na výsledky o počtech příslušníků národnostních menšin zjištěných ve sčítání lidu.

Sčítání lidu je prováděno na základě zákona a není stanoveno, že Vláda České republiky musí nastavovat opatření pro řešení různých problémů, které ze sčítání vyplynou. Přítomní také diskutovali o návaznosti výsledků sčítání na dotační politiku České republiky a Evropské unie. Vzhledem na již probíhající vyjednávání o podobě operačních programů na další programové období a časovou prodlevu mezi samotným sčítáním lidu a vyhodnocením jeho výsledků, je tato návaznost nerelevantní.

Národní hrdost

I pro svou povahu dobrovolnosti uvedení národnosti tak především zástupci Romů konstatovali, že její uvedení ve sčítání lidu je spíše otázkou národní hrdosti a stává se tak prostředkem, kterým jednotliví členové etnických menšin mohou uvést svou národní příslušnost a vymezit se vůči dominantní populaci. Sčítání lidu a možnost nás občanů se hlásit ke své národnosti se tak především stává zdrojem informací státu o tom, jaké je v České republice složení obyvatelstva, co se etnicity týče.


Co je sčítání lidu?

Co je sčítání lidu - So hin o rachiben manušengero?

Již za několik dní tě čeká, stejně jako nás ostatní, splnit povinnost a účastnit se sčítání lidu. Tímto sčítáním stát získává přehledné informace o stavu obyvatel v České republice. Sečíst se je naše povinnost ze zákona a sčítací formulář můžeme vyplnit v elektronické (jednodušší) nebo listinné podobě.

Musím se sečíst? - Mušinav man te rachinel?

Ano, musíš, stejně jako každý občan České republiky máš tuto povinnost ze zákona. Ale nemusíš se bát, po ukončení vyhodnocování sčítání musí Český statistický úřad, který toto sčítání provádí, všechny sčítací formuláře zničit.

Proč? - Soske?

Jednou z oblastí, která by tě mohla zajímat je především otázka týkající se tvé národnosti, protože ve sčítacím formuláři je možné ji uvést. I přesto, že je tato skutečnost čistě subjektivní a intimní věc, může mít její uvedení zásadní vliv na přijímané zákony, které se pak tebe jako Roma/Romky přímo dotýkají.

Národnost není občanství - Nacija nane themeskero priperiben

Ale pozor, národnost není občanství. Stává se, že část Romů tyto dva pojmy zaměňuje. Zatímco občanství dokládáš mimo jiné občanským průkazem, o své národnosti máš právo si rozhodnout sám. Národnost souvisí s etnickým původem, jazykem a kulturními tradicemi, a to, jakou národnost při sčítání uvedeš je zcela subjektivní záležitost.

Co to bude znamenat, pokud většina Romů ve sčítání uvede to, že jsou Romové?

Pokud se v dané obci přihlásí k romské národnosti více než 10 % obyvatel této obce ve dvou po sobě jdoucích sčítání lidu znamená to, že mohou zástupci místních Romů požadovat zajištění názvu obce, jejích částí a veřejných institucí v obci kromě českého jazyka také v jazyce jejich menšiny - tedy v romštině.

I kdyby se k romské národnosti přihlásilo 50 % obyvatel...

Často možná slyšíš, že když se přihlásíš k romské národnosti, bude se vyučovat romština na školách nebo že budou mít Romové přístup k větším penězům. Zákon ale říká, že bez ohledu na to, kolik osob se přihlásí k jiné národnosti ve sčítání mohou příslušníci národnostních menšin (takže i Romové) požadovat výuku ve svém jazyce, pokud o to požádají a počet jejích příslušníků dosáhne alespoň počtu 8 osob ve třídě v případě základní školy.

Není také pravda, že Vláda České republiky musí řešit problémy, které ze sčítání lidu vyplynou. A tudíž není pravda, že prostředky musí být rozdělovány podle počtu Romů, kteří romskou národnost uvedou ve sčítání. Vzhledem k tomu, že o podobě operačních programů na další roky se již jedná a výsledky ze sčítání lidu budou až za nějaký čas, nemohou být logicky tyto dvě věci propojené.

Národní hrdost - Amaro romipen

To, jakou uvedeš národnost při sčítání, je naprosto tvoje osobní věc. Stejně jako stát dává občanům volbu v otázce etnicity, nemůže zároveň po občanech na základě uvedené národnosti při sčítání něco vyžadovat. Sčítání mu pouze poskytuje přehled o složení obyvatelstva v republice.

Samotný akt sčítání může být ale v určitém smyslu prostředkem národní hrdosti. Poskytuje ti totiž prostor vymezit se vůči dominantní populaci. Často slýcháme, že se Romové dostatečně nezasazují o svá práva a povinnosti a nezajímají se o své záležitosti. To asi s nějakým vyplněným formulářem až tak nesouvisí. Ale nezapomeň, že ta malá kolonka v něm může být projevem tvojí národní hrdosti.